TEKS BERJALAN

WELCOME ON MY BLOG, SELAMAT DATANG PARA PENGUNJUNG, SELAMAT MENIKMATI SAJIAN ISTIMEWA KAMI, SEMOGA PUAS

Digby Mercher

Digby Mercher
The Principal of COMO SHS Perth

23 November 2008

SOAL-SOAL KIMIA UNTUK TRY OUT MGMP KIMIA TANAH DATAR

STRUKTUR ATOM

  1. Jumlah orbital yang terdapat dalam subkulit dengan harga l = 2 adalah…..

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

  1. Elektron dengan bilangan kwantum yang tidak diizinkan adalah………

A. n = 3, l = 0, m = 0, s = -1/2 B. n = 3, l = 1, m = 1, s =+1/2

C. n = 3, l = 2, m = -1 s = +1/2 D. n = 3, l = 3, m =+2, s = -1/2

E. n = 3, l = 2, m = -1, s = +1/2

3. Harga keempat bilangan kwantum yang sesuai untuk elektron 3d adalah ……..

A. n = 3, l = 2, m =-3, s = +1/2 B. n = 3, l = 3, m = +2, s = -1/2

C. n = 3, l = 1, m = 0, s = +1/2 D. n = 3, l = 1, m = 0, s = -1/2

E. n = 3, l = 2, m = -1, s = +1/2

  1. Ion X+2 yang mengandung 12 proton dan 12 netron memiliki konfigurasi elektron ….

A. 1s2 2s2 2p6 B. 1s2 2s2 2p6 3s2 C. 1s2 2s2 2p5 3s1

D. 1s2 2s2 2p4 3s2 E. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2

  1. Dalam atom molibdenum (no atom 42) terdapat elektron yang tidak berpasangan sebanyak…..

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. 6

6. Elektron terakir dari atom suatu unsur mempunyai bilangan kwantum n = 3, l = 2, m = -1, s = -1/2 nomor atom unsur tersebut adalah……

A. 25 B. 26 C. 27 D. 28 E. 29

7. Unsur dengan konfigurasi elektron : (Ar) 4s1 3d5 dalam sistem periodik terletak pada…

A. Perioda 3, golongan VI B B. Perioda 4, golongan VI B

C. Perioda 4, golongan V B D. Perioda 4, golongan VI A

E. Perioda 3, golongan V A

8. Unsur dengan nomor atom 15 terletak pada golongan yang sama dengan unsur yang bernomor atom…….

A. 23 B. 31 C. 33 D. 39 E. 41

9. Ion Z2- mempunyai konfigurasi elektron: (Ar) 4s2 3d10 4p6. Dalam sistem periodik, Unsur Z terletak pada

A. Perioda 4, gol. IIA B. Perioda 4, gol. IIIA C. Perioda 4, gol. VA

D. Perioda 4, gol. VIA E. Perioda 4, gol. VIIIA

10. Unsur yang e- terakhirnya memiliki bilangan kwantum n = 3, l = 2, m = -1, s = +1/2, dalam sistem periodik terdapat pada……

A. Perioda 4, gol. IV B B. Perioda 3, gol. IV B C. Perioda 4, gol. VIII B

D. Perioda 3, gol. VIII B E. Perioda 4, gol. II B

11. Pasangan unsur yang terletak pada blok p dalam sistem periodik adalah……

A. 15X dan 19Y B. 13X dan 3Y C. 11X dan 4Y

D. 6X dan 16Y E. 5X dan 3Y

12.Unsur B dalam sistem periodik terletak pada: Periodda 4 dan golongan VII A. Harga keempat bilangan kwantum dari e- , valensinya adalah…

A. n = 4, l = 2, m = 0, s = -1/2 B. n = 4, l = 1, m = 0, s = -1/2

C. n = 4, l = 1, m = -1, s = +1/2 D. n = 4, l = 0, m = -1, s = +1/2

E. n = 4, l = 2, m = +1, s = -1/2

13. Berdasarkan teori Domain elektron, bentuk molekul dipengaruhi oleh……

A. PEI B. PEB C. PEI dan PEB D. e- valensi E. Konfigurari e-

14. Jika diketahui nomor atom P = 15 dan F = 9, maka jumlah PEI dan PEB yang dimiliki PF3 adalah……..

A. 1 dan 3 B. 2 dan 3 C. 2 dan 2 D. 3 dan 1 E. Trigonal piramida

15. Unsur X dengan nomor atom 5 dan Y dengan nomor atom 17 membentuk molekul XY3, bentuk molekul senyawa tersebut ialah….

A. Linear B. Segitiga C. Bujur sangkar D. Tetrahedral E. Trigonal piramida

16. Molekul-molekul berikut ini memiliki bentuk geometri dasar tetra hedral, kecuali…..

(NA: C=16, Cl=17, H=1, N=7, O=8, S=16)

A. CH4 B. CCL4 C. NH3 D. H2O E. SO2

17. Jika diketahui nomor atom S=16, F=9, bentuk hibridisasi molekul SF4…..

A. sp3d B. sp3d2 C. d3sp2 D. sp3 E. sp

18. Diketahui nomor atom H=1, C=6, N=7, O=8, P=15 dan Cl=17. Senyawa berikut yang tidak mengikuti kaidah oktek adalah……

A. CHCl3 B. NH3 C. H2O D. CH4 E. PCl5

19. Pasangan senyawa dibawah ini yang keduanya mempunyai ikatan hidrogen adalah……

A. H2O dan HCl B. H2O dan HF C. HI dan HCl D. H2S dan HF E. HI dan NH3

20. Ikatan yang terdapat dalam molekul NH3 adalah……

A. Ion dan dispersi B. Kovalen dan hidrogen C. Kovalen dan gaya london

D. Kovalen dan Van Der Waals E. Kovalen koordinasi dan gaya dipol

21. Jumlah proton, elektron dan netron dalam 18O2+ adalah……

8

A. 8,6,10 B. 8,10,10 C. 8,8,18 D. 10,8,10 E. 10,8,8

22. Unsur A mempunyai 10 proton, 12 netron, sedangkan unsur B mempunyai nomor massa 23 dan nomor atom 11. kedua unsur tersebut termasuk…

A. Isoton B. Isotop C. Isobar D. Isokhor E. Isomer

23. Konfigurasi elektron manakah yang menggambarkan adanya elektron tereksitasi dalam atom.

A. 1s2 2s2 2p6 B. 1s2 2s2 2p6 3s1 C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p54s1 E. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2

24. Atom Co mempunyai nomor atom 27. Konfigurasi elektron perkulit dari atom Co adalah:…

A. 2, 8, 18, 1 B. 2, 8, 17, 2 C. 2, 8, 16, 2 D. 2, 8, 15, 2 E. 2, 8, 17

25. Unsur 39 K mempunyai konfigurasi elektron ……..

19

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 B. 1s2 2s2 2p3s2 3p6 4d1 C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5

D. 1s2 2s2 2p63s2 3p6 4s1 E. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s23d10 4p6 5s2 4d1

26. Nomor atom unsur X adalah 26. Konfigurasi elektron ion X3+ adalah:……..

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 B. 1s2 2s2 2p6 3s2 sp6 3d4 4s2

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2 D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1

E. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s0

27. Sejumlah 19,5 gram logam M yang bervalensi satu direaksikan dengan asam sulfat berlebih dan dihasilkan 5,6 liter gas H2 pada keadaan standar. Jika dalam 1 atom M terdapat 20 netron maka konfigurasi elektron yang tepat untuk atom M adalah …….

A. (Ar) 4s1 B. (Ar) 4s2 C. (Ar) 4s1 3d10 D. (Ar) 4s2 3d10 4p6 5s1

E. (Ar) 4s2 3d10 4p6 5s1

28. Jika pada keadaan dasar elektron terakir dari suatu atom adalah n = 4, l = 2, m = 0, s = -1/2, maka jumlah elektron yang tidak berpasangan pada atom tersebut adalah:……

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

29. Elektron terakhir suatu unsur mempunyai bilangan kwantum n = 3, l = 1, m = 0, s = +1/2 salah satu isotop unsur itu mempunyai netron = 15. Nomor massa isotop tersebut adalah:….

A. 23 B. 25 C. 27 D. 29 E. 31

30. Susunan berikut merupakan susunan elektron dari ion C+ pada keadan dasar adalah….. (n atom C = 6)

A. ↑↓ B. ↑↓ ↑↓ C. ↑↓ ↑↓ ↑↓

D. ↑↓ E. ↑↓ ↑↓

31. Unsur X dan Y dengan konfigurasi elektron berturut-turut

X = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3 d5

Y = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10

Terdapat pada ……… sistem periodik

A. Gol IA B. Gol IB C. Gol IV D. Perioda 4 E. Perioda 6

32. Konfigurasi elektron C3+ adalah 1s22s22p63s23p63d3. Dalam sistem periodik terdapat atom unsur C terdapat pada:….

A. Perioda 3 gol IVA B. Perioda 3 gol VIIA C. Perioda 4 gol IVA

D. Perioda 4 gol VIA E. Perioda 4 gol VIB

33. Diantara unsur-unsur 3P, 12Q, 19R, 33S dan 53T yang terletak dalam golongan yang sama pada sistem periodik adalah:…..

A P dan Q B. Q dan S C. P dan R D. S dan D E. R dan T

34. Dibawah ini terdapat susunan elektron beberapa unsur

P: 1s2 2s2 2p6 3s1

Q: 1s2 2s2 2p6 3s2

R: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

S: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2

T: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

Berdasarkan susunan elektron diatas maka unsur yang paling mudah menjadi ion positif adalah:…..

A. P B. Q C. R D. S E. T

35.Hal yang tidak tepat mengenai perubahan dari kiri kekanan dalam satu perioda untuk golongan utama adalah:……

A. Energi ionisasi bertambah B. Jumlah elektron valensi bertambah

C. Bertambahnya tingkat oksidasi maximum D. Jari-jari atom bertambah

E. Kecendrungan membentuk ion positif berkurang

36. Perhatikan tabel lambang unsur dengan nomor atomnya

Unsur

Nomor Atom

I

II

III

IV

V

56

40

24

18

17

Pasangan unsur yang terletak dalam blok d pada sistem periodik adalah:…….

A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. II dan V E. I dan V

37. Elektron terkhir dalam suatu unsur mempunyai bilangan kwantum n = 4, l = 2, m = -1,

s =+1/2 unsur tersebut dalam sistem periodik terletak pada:……

A. Gol II B perioda 5 B. Gol IV B perioda 4 C. Gol IV A perida 4

D. Gol IV B perioda 5 E. Gol II B perioda 4

38. Nomor atom unsur P, Q , R , S adalah 6,9,11,18 Pasangan unsur yang diharapkan dapat membentuk ikatan ion adalah……..

a. P dan Q B. R dan Q C. Q dan S D. S dan R E. P dan S

39. Sebuah atom netral X mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

Jika unsur tersebut membentuk hibrida maka senyawa yang mungkin

terbentuk adalah……

A. Ionik dengan rumus X H2 B. Ionok dengan rumus XH

C. Kovalen dengan rumus XH2 D . Kovalen dengan rumus XH

E. Kovalen dengan rumus XH3

40. Bila unsur X mempunyai struktur atom dengan elektron falensi 1 , sedangkan Y mempunyai afinitas elektron yang besar maka ikatan X dan Y adalah………

A. Semi polar B. Kovalen Kordinat C. Homo polar D. Ion E. Kovalen


bersambung ...

dewe_diwarman@yahoo.com
http://diwarman64.blogspot.com